Algemene voorwaarden

NIEUWE KLANT?

Gelieve uw logo of opdruk digitaal aan te leveren, liefst een vectorieel bestand (bijvoorbeeld Illustrator EPS of PDF).
Voeg eveneens uw facturatie-, leverings- en contactgegevens toe.

BESTELLEN

Gelieve uw bestelling door te geven op volgend emailadres: jelle@yanagifts.be (websales)
Vermeld duidelijk het gewenste artikel, de kleur & opdrukkleur, het aantal en de opdruk/tekst.

Na ontvangst zal u een bevestiging van uw bestelling ontvangen en een digitale proefdruk ter controle.

PERSONALISATIE ARTIKELS

Het merendeel van de voorgestelde artikels op onze website kunnen gepersonaliseerd worden met uw logo/info. Standaard bieden wij een personalisatie in één kleur aan. Bij veel artikels bestaat de mogelijkheid om in 2 of meer kleuren uw logo aan te brengen, gelieve bij de offerteaanvraag duidelijk het aantal gewenste kleuren van bedrukking door te geven indien het meer dan één kleur zou zijn. De maximum grootte van bedrukking, lasergravure of ets wordt bij elk artikel weergegeven.

BESCHIKBARE KLEUREN PER ARTIKEL

Als een artikel in verschillende kleuren beschikbaar is, dan tonen de afbeeldingen bij 'Meer informatie' de mogelijke kleuropties per artikel.
Gelieve bij uw aanvraag duidelijk de gewenste kleur van het artikel op te geven. Alles is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

LEVERING

Uw bestelling wordt gratis op het door u gewenste adres (Vlaanderen & Brussel) geleverd, mits een aankoopbedrag van 250,00 euro (excl btw) bereikt is, anders wordt een transportkost van 25,00 euro (excl btw) aangerekend. Sommige artikels (bv. kalenders en agenda's) zijn tijdsgebonden en worden pas aan het einde van het jaar geleverd.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Elke bestelling houdt in dat de klant de hiernavolgende voorwaarden aanvaardt en in voorkomend geval verzaakt zijn eigen algemene voorwaarden te laten gelden.

Artikel 1

Het overhandigen aan een drukker van een model of kopij met verzoek zonder uitdrukkelijk voorbehoud een ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze drukker de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 2

De offertes van de drukker zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of de prijzen der grondstoffen stijgen.

Artikel 3

De klant die een druk of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

Artikel 4

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de drukker ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van clichés, flans, zetwerk, stenen of films maakt op zichzelve behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.

Artikel 5

Zetwerk, clichés, flans, stenen, films, enz. op bestelling van de drukker vervaardigd maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De klant mag er behoudens tegenstrijdig beding vóór of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

Artikel 6

Tegen het vermelden van de naam van de drukker, indien de wet zulks vereist, mag de klant zich niet verzetten, zelfs indien op het drukwerk reeds de naam van een uitgever of van een tussenpersoon, publiciteitsagent of andere, vermeld staat.

Artikel 7

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort evenals van de lay-out aan de drukker vrijgelaten.

Artikel 8

De drukker moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben, worden in rekening gebracht.

Artikel 9

Om geldig te zijn moet elke klacht schriftelijk en binnen drie dagen die op de levering volgen geschieden. Indien de klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van drie dagen te lopen bij ontvangst van de factuur, van de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

Artikel 10

In geval van annulatie van de bestelling door de koper, en mits akkoord met de verkoper, verplicht de koper er zich toe aan de verkoper een som te betalen die 25% van de verkoopprijs van de goederen vermeld op de bestelbon bedraagt.

Artikel 11

Vracht- en verpakkingskosten zijn te laste van de klant. De goederen reizen op risico van deze laatste.

Artikel 12

De leveringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van aanduiding. Indien verstreken, geven zij geen recht op een schadevergoeding, noch op ontbinding van het contract. De overmacht geeft onze maatschappij het recht elke koop of bestelling volledig of gedeeltelijk te vernietigen of de uitvoering op te heffen zonder voorafgaand bericht noch schadevergoeding.

Artikel 13

Alle gedeeltelijke leveringen brengen een overeenstemmende facturatie met zich mee. Indien een van onze rekeningen niet betaald werd, behouden wij ons het recht voor het saldo van de aankoop te annuleren en het al vernietigd te beschouwen, zonder voorafgaande aanmaning noch verplichting de vernietiging te laten uitspreken, dit alles onverminderd eventuele schadevergoeding.

Artikel 14

De tekeningen, clichés, flans, films, platen, papieren, enz. behorende aan de klant, die in de werkhuizen berusten, dat zij betaald wezen of niet, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de drukker van elke verantwoordelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen tot de klant bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de klant betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 15

Elk voorschot gelijk aan een derde van het bedrag van elke bestelling zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden, eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van de order tot afdrukken vereffend worden. De factuur is betaalbaar ter woonplaats van de drukker, op de overeengekomen vervaldag. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant een interest van 15% op het nog verschuldigde bedrag te betalen. WANNEER EEN FACTUUR NIET STIPT OP HAAR VERVALDAG BETAALD WORDT, ZAL HET OP DAT OGENBLIK VERSCHULDIGDE BEDRAG VERHOOGD WORDEN MET EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 15% VOOR EXTRA-GERECHTELIJKE KOSTEN.

Artikel 16

Alle betwisting valt in die bevoegdheid van de rechtsmachten van het gebied waarin de onderneming van de drukker gevestigd is.